title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
มาตการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 17/11/2564

วันพุธที 17 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย


'