วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 61117405415
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ 4,552,200.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน [ เนื่องจจากวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท จึงไม่ต้องมีการวางหลักประกันการเสนอราคา ตามระเบียบกระทรวงการลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 166 จึงต้องมีการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ] 17/12/2561 31/01/2562
2 ประกาศราคากลาง 28/11/2561 31/12/2561
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง [ ] 26/12/2561 04/01/2562
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 22/01/2562 28/02/2562
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา 14/12/2561 28/12/2561
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ