วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง.
งบประมาณ 5,060,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 29/09/2563 20/10/2563
2 ประกาศราคากลาง 29/09/2563 27/10/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 05/10/2563 20/10/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 30/10/2563 20/11/2563
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง 11/01/2564 27/06/2564
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ