วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 04/08/2563 9,613,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/05/2563 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19/05/2563 13,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 05/05/2563 32,998.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการขายทอดตลาด 17/03/2563 1,378,417.58 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/01/2563 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/01/2563 10,571.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 46,215.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 23/12/2562 7,794,517.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 23/12/2562 5,539,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 28/10/2562 7,795,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
27 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ web Conference 12/11/2562 231,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17/09/2562 82,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30/10/2562 11,250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสารอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 01/11/2562 43,357,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 47 รายการ