วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 05/09/2562 17,976.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า 03/09/2562 90,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/09/2562 15,564.22 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 08/10/2562 1,401,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/05/2562 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04/04/2562 73,821.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 03/04/2562 8,881.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2,3 กรมทางหลวง 01/02/2562 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 66 รายการ 01/02/2562 4,182,845.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. การจัดซื้อน้ำดื่ม 29/01/2562 2,166.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 22/01/2562 4,690,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 06/12/2561 6,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ 14/12/2561 4,552,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26/11/2561 61,471.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 20/12/2561 6,377,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 47 รายการ