แขวงทางหลวงสระแก้วถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ลงวันที่ 26/07/2566

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพรพิชิต กลิ่นมาลี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ ชอบทำดี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ , นายสิทธิพร แพร่งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม , นางสาวอารีรัตน์ จำใช้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป


'