Close
title
 
ข่าวสารทางหลวง
title
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม – บ.โคคลาน ตอน 1 กม. 86+000.000 ถึง กม. 100+000.000

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม – บ.โคคลาน ตอน 1 กม. 86+000.000 ถึง กม. 100+000.000    กรมทางหลวงได้จัดทาแผนพัฒนาทางหลวง โดยกาหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติแต่ละฉบับตามลาดับ การดาเนินงานจะครอบคลุมถึงโครงการใหม่ เพื่อเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศ เพื่อให้โครงข่ายทางหลวงสมบูรณ์และโครงการเป็นไปตามแผนงาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3395 เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3348 3405 และ 3426 บริเวณเทศบาลนครทุ่งขนาน และสิ้นสุดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลขแผ่นดิน หมายเลข 3486 บริเวณสี่แยกโคคลาน โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม – บ.โคคลาน ตอน 1 จะเริ่มก่อสร้างที่ กม. 86+000 บริเวณสามแยกช่องกุ่ม ถึง กม. 100+000.000 บริเวณหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ ระยะทาง 14.000 กม. ปัจจุบันเป็น ทางหลวงขนาด 1 ช่องจราจรต่อทิศทาง การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม – บ.โคคลาน ตอน 2 กม. 100+000.000 ถึง กม. 114+000.000 กรมทางหลวงได้จัดทาแผนพัฒนาทางหลวง โดยกาหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติแต่ละฉบับตามลาดับ การดาเนินงานจะครอบคลุมถึงโครงการใหม่ เพื่อเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศ เพื่อให้โครงข่ายทางหลวงสมบูรณ์และโครงการเป็นไปตามแผนงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3395 เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3348 3405 และ 3426 บริเวณเทศบาลนครทุ่งขนาน และสิ้นสุดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลขแผ่นดินหมายเลข 3486 บริเวณสี่แยกโคคลาน โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม – บ.โคคลาน ตอน 2 จะเริ่มก่อสร้างที่กม. 100+000 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ ถึง กม.114+000.000 บริเวณหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรระยะทาง 14.000 กม. ปัจจุบันเป็นทางหลวงขนาด 1 ช่องจราจรต่อทิศทาง? โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม –บ.โคคลาน ตอน 2 กม. 100+000 – กม.114+000? ระยะทางประมาณ 14.000 กิโลเมตร? เขตทาง 100 เมตร? วงเงินก่อสร้างปีงบประมาณ 2565 ประมาณ 560 ล้านบาท
title
แจ้งประชาสัมพันธ์ทางหลวงหมายเลข 3446 (เขาช่องตากิ่ว) เปิดให้ผ่านได้

เส้นเขาช่องตากิ่วทางเลี่ยงเขาช่องตะโก ถนนสาย 348 ผ่านช่องเขาตะโก ไปอำเภอโนนดินแดง และเส้นทางเลี่ยงถนนสาย 3446 ผ่านช่องตากิ่ว ไป อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เส้นทางเลี่ยงพิเศษ เปิดให้ผ่านได้ในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 - 8 มกราคม 2566 โดยให้ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 3446 ช่องตากิ่ว เมื่อขับผ่านอำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา จะสามารถเดินทางไปช่องตะกิ่ว ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3446 เข้าเขตอำเภอละหานทราย เลี้ยวขวาเข้าอำเภอบ้านกรวด เลี้ยวซ้ายไปอำเภอประโคนชัย ตรงไปเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ หรือเลี้ยวขวาไปจังหวัดสุรินทร์ได้เลย ช่องตะกิ่ว 24ชม. มี จนท.อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางครับ