title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 15/06/2564 3,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 14/06/2564 13,265.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาบริการตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 14/06/2564 950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/06/2564 286,225.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 21 รายการ 11/06/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 10/06/2564 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 10/06/2564 10,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาตัดหญ้า 07/06/2564 265,476.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 07/06/2564 61,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/06/2564 498,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 07/06/2564 9,918.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 07/06/2564 3,445.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/06/2564 497,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/06/2564 490,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/06/2564 1,971.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,075 รายการ