ประวัติแขวง
ลงวันที่ 05/02/2562

                       ประวัติแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)

                ในปี พ.ศ. 2517 – 2519  สถานการณ์ชายแดนไทย   ทางด้านทิศตะวันออกในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี     (สมัยนั้น)  มีความรุนแรง  ทั้งการคุกคามจากอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  ซึ่งแผ่ขยายและซึมเข้าเขตพื้นที่  อำเภอตาพระยา  อำเภออรัญประเทศ  อำเภอวัฒนานคร   และเลยเข้าไปในเขต  อำเภอโป่งน้ำร้อน  (ปัจจุบัน เป็นเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว) จังหวัดจันทบุรี  ตลอดจนปัญหาด้านผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หนีสงครามภายในประเทศกัมพูชา         ที่เข้ามาพักพิงตามเขตชายแดนไทย – กัมพูชา   ซึ่งทั้ง 2 ปัญหายังส่งผลให้กองทัพบก     ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับภาระการป้องกันประเทศและมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางคมนาคมอย่างเร่งด่วน  เพื่อประโยชน์ต่อการขนส่งกองกำลังบำรุงตลอดจนเพื่อการตรวจตราและควบคุมความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในการป้องกันประเทศ

                ในต้นปี พ.ศ.2520  กรมทางหลวง  ได้รับนโยบายให้การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร  โดยการจัดตั้งโครงการก่อสร้างทางขึ้นจำนวน  2  หน่วย  คือโครงการก่อสร้างทางอรัญประเทศที่ 1  และที่ 2  ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางโครงข่ายเพื่อความมั่นคง  ให้การสนับสนุนการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  และการป้องกันประเทศโดยมีแขวงการทางปราจีนบุรี  เพียงหน่วยเดียวที่มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาทางหลวง  ให้ใช้ได้ดีตลอดทุกฤดูกาล  ซึ่งรับผิดชอบตั้งแต่จังหวัดนครนายกจรดชายแดนไทย – กัมพูชา  รวมระยะทางมากกว่า 1,200  กม.  จึงเกรงว่าจะไม่สามารถให้บริการอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาทางหลวงได้ไม่ทั่วถึง  ตลอดจนไม่สามารถให้การสนับสนุนราชการทหารได้ทันต่อเหตุการณ์

                ในปี พ.ศ. 2522  กรมทางหลวงจึงจัดตั้งแขวงการทางวัฒนานครขึ้นมาแบ่งเบาภาระ  ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 3198 กม.1+048 ด้านขวาทาง  เนื้อที่  140  ไร่  โดยแบ่งระยะทางควบคุมจากแขวงการทางปราจีนบุรี  เส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา

                ในปี พ.ศ. 2536  พื้นที่บริเวณชายแดนไทย  ตั้งแต่  อำเภอวัฒนานคร  อำเภออรัญประเทศ  อำเภอตาพระยา และอำเภอวังน้ำเย็น  ถูกจัดให้แยกการปกครองออกจากปราจีนบุรี  เพื่อจัดตั้งจังหวัดใหม่ชื่อจังหวัดสระแก้ว  ดังนั้น แขวงการทางวัฒนานคร  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น  แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) ตามชื่อจังหวัดที่แขวงการทางตั้งอยู่ตามนโยบายของกรมทางหลวง

                เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558    ตามประกาศกระทรวงคมนาคม  เปลี่ยนจากแขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร)  เป็นแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ถึงปัจจุบัน


'