แผนที่ทางเบียงบริเวณแยกสระขวัญ
ลงวันที่ 22/12/2566

แผนเบียงการจรารจบริเวณสี่แยกสระขวัญ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ 2567


'