ขอเชิญร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ(สัมนา ครั้วที่ ๑ ) โคงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๖ ช่วง บ. กุดเตย - บ. ใหม่ไทยถาวรและบนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ อ. ตาพระยา - อ. โนนดินแดง
ลงวันที่ 27/05/2565

ขอเชิญร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ(สัมนา ครั้วที่ ๑ ) โคงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๖ ช่วง บ. กุดเตย - บ. ใหม่ไทยถาวรและบนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ อ. ตาพระยา - อ. โนนดินแดง

           ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัดและบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบรายละเอียด โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๖ ช่วง บ.กุดเตย - บ.ใหม่ไทยถาวรและบนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ อ.ตาพระยา - อ.โนนดินแดง


'