การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม – บ.โคคลาน ตอน 1 กม. 86+000.000 ถึง กม. 100+000.000
ลงวันที่ 13/01/2566

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม – บ.โคคลาน ตอน 1 กม. 86+000.000 ถึง กม. 100+000.000 

 

กรมทางหลวงได้จัดทาแผนพัฒนาทางหลวง โดยกาหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติแต่ละฉบับตามลาดับ การดาเนินงานจะครอบคลุมถึง
โครงการใหม่ เพื่อเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศ เพื่อให้โครงข่ายทางหลวงสมบูรณ์และโครงการเป็นไปตามแผนงาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3395 เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อ
ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3348 3405 และ 3426 บริเวณเทศบาลนครทุ่งขนาน และสิ้นสุดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลขแผ่นดิน หมายเลข 3486 บริเวณสี่แยกโคคลาน โดยโครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม – บ.โคคลาน ตอน 1 จะเริ่มก่อสร้างที่ กม. 86+000 บริเวณสามแยกช่องกุ่ม ถึง กม. 100+000.000 บริเวณหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ ระยะทาง 14.000 กม. ปัจจุบันเป็น ทางหลวงขนาด 1 ช่องจราจรต่อทิศทาง

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม – บ.โคคลาน ตอน 2 กม. 100+000.000 ถึง กม. 114+000.000

กรมทางหลวงได้จัดทาแผนพัฒนาทางหลวง โดยกาหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติแต่ละฉบับตามลาดับ การดาเนินงานจะครอบคลุมถึง
โครงการใหม่ เพื่อเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศ เพื่อให้โครงข่ายทางหลวงสมบูรณ์และโครงการเป็นไปตามแผนงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3395 เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อ
ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3348 3405 และ 3426 บริเวณเทศบาลนครทุ่งขนาน และสิ้นสุดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลขแผ่นดินหมายเลข 3486 บริเวณสี่แยกโคคลาน โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม – บ.โคคลาน ตอน 2 จะเริ่มก่อสร้างที่กม. 100+000 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ ถึง กม.114+000.000 บริเวณหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรระยะทาง 14.000 กม. ปัจจุบันเป็นทางหลวงขนาด 1 ช่องจราจรต่อ
ทิศทาง
? โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม –บ.โคคลาน ตอน 2 กม. 100+000 – กม.114+000
? ระยะทางประมาณ 14.000 กิโลเมตร
? เขตทาง 100 เมตร
? วงเงินก่อสร้างปีงบประมาณ 2565 ประมาณ 560 ล้านบาท


'