การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษกฎ
ลงวันที่ 21/04/2566

ตามที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 มีผลใช้บังคับในวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยกกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป และคณกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการตั้งเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566


'