title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
แจ้งประชาสัมพันธ์
ลงวันที่ 12/11/2562

แจ้งประชาสัมพันธ์ ตามที่แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 372 สายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศจะดำเนินการก่อสร้างสะพาน ช่วงกม. 1+00 - กม.1+900

โดยจะทำการปิดถนนเดิมและเบี่ยงการจราจรช่วง กม. 1+000 - กม. 1+900 ด้านซ้ายทางในวันที่ 12 พ.ย.2562 เป็นต้น

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป


'