แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110032170
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน กุดเตย - โคคลาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+655
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,600,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 16/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ