แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64110049371
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงตาพระยา แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,200,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/11/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ