ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1951 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 6,711.25 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1952 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 6,711.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1953 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 22/01/2562 2,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1954 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 21/01/2562 28,928.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1955 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 21/01/2562 22,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1956 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) วัสดุโยธา 21/01/2562 28,928.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1957 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 2 รายการ 17/01/2562 527.61 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1958 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/01/2562 87,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1959 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 16/01/2562 207,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1960 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/01/2562 77,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1961 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.๑๐+๗๐๐ - กม.๑๓+๕๒๖ ปริมาณงาน ๒๒,๖๐๘ ตร.ม. 15/01/2562 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1962 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 14/01/2562 89,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1963 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/01/2562 97,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1964 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 10/01/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1965 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ระหว่าง กม.31+810 - กม.33+525 ปริมาณงาน 16,722 ตร.ม. 10/01/2562 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,951 ถึง 1,965 จาก 2,048 รายการ