ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2026 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 2 หน้า (สีเหลือง) ทางหลวงหมายเลข 3067, 3366, และ 3586 ปริมาณงาน 1,496 อัน 21/12/2561 418,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2027 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 19/12/2561 10,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2028 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างผลิตป้ายไวนิล 19/12/2561 10,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2029 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 12 รายการ 18/12/2561 27,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2030 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 81,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2031 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 17/12/2561 40,831.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2032 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาตัดหญ้าถางป่าลาดคันทางซ้ายทางขวาทางและเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 317 ปริมาณงาน 230,920 ตร.ม. 14/12/2561 92,368.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2033 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 14/12/2561 32,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2034 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 14/12/2561 81,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2035 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 13/12/2561 19,270.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2036 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 13/12/2561 68,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2037 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 13/12/2561 13,332.20 ยกเลิก เพิ่มเติม
2038 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 ราการ 12/12/2561 4,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2039 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 13,332.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2040 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 11/12/2561 4,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,026 ถึง 2,040 จาก 2,084 รายการ